Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 1. Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Grottgera 4, 20‑029 Lublin, tel. 81 53 71 651, e‑mail: gospodarka@lubelskie.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.congress.lubelskie.pl

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 14.02.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.09.2020

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących,
 • nie wszystkie elementy multimedialne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję,
 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć,
 • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.
 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 09.04.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w dniu 30 marca 2021 r. dokonano przeglądu deklaracji dostępności.

 1. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:
Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
Spacja- zaznaczenie checkboxu w formularzu
Spacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran
Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony
Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony
Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home – przejście na górę strony
End – przejście na dół strony

 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktu w zakresie dostępności strony internetowej

www.congress.lubelskie.pl są:

 1. Anna Poniatowska-Kosicka

  kontakt mailowy na adres gospodarka@lubelskie.pl oraz kosicka@lubelskie.pl, kontakt telefoniczny: 81 53 71 651 oraz 81 44-16-783

 2. Ewa Paszkiewicz kontakt mailowy na adres gospodarka@lubelskie.pl oraz paszkiewicz@lubelskie.pl, kontakt telefoniczny:

81 53 71 651 oraz 81 478 14 14

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Koordynator do Spraw Dostępności w UMWL

 1. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. Dostępność architektoniczna

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie znajduje się przy ul. Grottgera 4, 20‑029 Lublin.

Do budynku urzędu prowadzi główne wejście od ul. Grottgera oraz wejście boczne zlokalizowane z prawej strony budynku od ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Wejście główne prowadzi przez duże przeszklone drzwi, gdzie po prawej stronie znajduje się domofon, który pozwala na przywołanie portiera. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). Urząd zapewnia informację na temat rozkładu poszczególnych departamentów i pomieszczeń w sposób wizualny – tablica informacyjna znajdująca się po prawej stronie od wejścia głównego oraz poprzez informację otrzymaną w Kancelarii Ogólnej (recepcja). Do Kancelarii Ogólnej należy się kierować po pokonaniu 5m do 7m na wprost od wejścia głównego i kierować się na prawo. Na wprost wejścia głównego znajdują się cztery windy oraz po 1 windzie na prawo i lewo od wind usytuowanych centralnie po przejściu z holu głównego. Windy wyposażone są w przyciski opisane alfabetem Braila, przycisk poziomu zero (wejście główne) jest wyróżniony otoczką w odblaskowym kolorze. Windy wyposażone są również w system dźwiękowy informujący o numerze piętra. Przy windach bocznych znajdują się klatki schodowe, gdzie początek i koniec biegu schodów oznaczone są naklejonymi taśmami. Sekretariat Departamentu zlokalizowany jest na piętrze III pok. nr 390 – lewa strona po wyjściu z windy. Na każdej kondygnacji znajdują się 2 toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane w prawej i lewej części budynku.

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduję się na poziomie – 1 garażu, do którego wjazd zlokalizowany jest na lewo od wejścia głównego do budynku przy ul. Grottgera 4. Po wjeździe na parking należy nacisnąć guzik przywołujący portiera. Zaleca się, aby osoba niepełnosprawna, która chciałaby skorzystać z miejsca parkingowego na czas załatwiania sprawy w urzędzie poinformowała o takiej konieczności pod nr tel. 81 44 16 500 co najmniej dzień wcześniej przed planowaną wizytą.

 1. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz w Filiach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, prosimy o:
• kontakt SMS/ MMS pod nr 661 166 190,
• poprzez inną osobę,
• telefonicznie pod nr 81 44 16 600 lub 661 166 190,
• przesłanie widomości faxem pod nr 81 44 16 649,
• przesłanie e-maila na adres: info@lubelskie.pl
Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

Urząd zapewnia możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Dodatkowe informacje
 • Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego nie posiada aplikacji mobilnej.