Polityka prywatności/Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, WWW.LUBELSKIE.PL.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: IOD@LUBELSKIE.PL

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Województwo Lubelskie przetwarza Pani/Pana dane w celu rejestracji, organizacji i uczestnictwa w Samorządowym Kongresie Trójmorza

PODSTAWY PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania są:

1) art. 6 ust. 1 lit. e) – realizujemy zadania publiczne o charakterze wojewódzkim w związku z art. 11. ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz Uchwałą Nr XXII/358/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Lubelskiego”.

2) art.6 ust. 1 lit. a) – dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej CONGRESS.LUBELSKIE.PL.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty zewnętrzne świadczące umowy wsparcia i serwisu dla Urzędu

OKRES PRZETWARZANIA

Dane będą przetwarzane przez okres trwania realizacji projektu, tj. do 31.05.2027 roku , a także przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi  w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku wizerunku, dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody można zrealizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: international@LUBELSKIE.PL.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzaną stronę internetową do stacji roboczej użytkownika (Państwa komputera, smartfona, tabletu, laptopa itp.). Parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Wykorzystuje się je do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Państwa oraz zoptymalizowania korzystanie ze strony internetowej.

Na stronie  CONGRESS.LUBELSKIE.PL nie korzystamy z plików cookies, które umożliwiłyby nam pozyskanie jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony internetowej, ani śledzenie ich geolokalizacji.

INNE STRONY INTERNETOWE

Możliwe, że na stronie congress.LUBELSKIE.PL spotkają się Państwo z przekierowaniem do innych stron internetowych, jednakże nie mamy wpływu na stosowanie zasad prywatności przez inne strony internetowe dlatego prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą na danych stronach internetowych.

ZMIANA USTAWIEŃ COOKIES

W większości przeglądarek internetowych mogą Państwo: kasować pliki typu cookies ze swojej stacji roboczej, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Proszę zwrócić uwagę na to, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Kongresie. Dane w postaci wizerunku są dobrowolne, ich niepodanie nie ma wpływu na uczestnictwo w wydarzeniu.