Rada ProgramowaZdjęcie prelegenta

dr hab. Marcin Szewczak, M.A.

Przewodniczący Rady Programowej Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

dr hab. M.A – adiunkt Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II. Radca prawny prowadzący własną kancelarię. Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.  Absolwent kierunków: prawo (KUL) i stosunków międzynarodowych (UMCS). Posiada tytuł Master of Arts  in European Studies and Global Affairs – Uniwersytetu Sante Cuore w Mediolanie oraz  Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany w Budapeszcie. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W swojej pracy naukowej i zawodowej skupia się na zagadnieniach związanych z prawem samorządu terytorialnego i prawem UE, w szczególności prawem  rozwoju regionalnego  oraz samorządową współpracą międzynarodową. Przewodniczący Rady Programowej Samorządowego Kongresu Gospodarczego  II Forum Regionów Trójmorza.Zdjęcie prelegenta

Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

W rodzinnym mieście był nauczycielem, dyrektorem szkoły, radnym i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich. Przez trzy lata był Sekretarzem Stanu w ówczesnym Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jako wiceminister odpowiadał za wsparcie finansowe infrastruktury sportowej. Sprawował pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu. Jest członkiem prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (CoR) oraz przewodniczącym prezydenckiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego.

21 listopada 2018 roku został wybrany na Marszałka Województwa Lubelskiego. Sport to jego wielka pasja. Prywatnie i zawodowo. Zawsze obecny na najważniejszych wydarzeniach. Wspiera i kibicuje polskim kadrom w różnych dyscyplinach.Zdjęcie prelegenta

Prof. ALEKSANDER ARISTOVNIK

ekspert, Słowenia

Profesor ekonomii i zarządzania w administracji na Wydziale Administracji Publicznej oraz profesor ekonomii w Szkole Ekonomii i Biznesu (Uniwersytet w Lublanie). Specjalizacja: ekonomia sektora publicznego, zarządzanie sektorem publicznym, makroekonomia i ekonomia integracji europejskiej.

 Zdjęcie prelegenta

dr OANA-ELENA BRÂNDA

ekspert, Rumunia

Doktor nauk humanistycznych, historyk, wykładowca stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk o Komunikacji i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Titu Maiorescu, ekspertem ds. komunikacji w Institute for Advanced Studies in Levant Culture and Civilization. Specjalizacja: rozwój Unii Europejskiej, polityka bezpieczeństwa i obrony na poziomie międzynarodowym, zrównoważony rozwój, dyplomacja kulturalna oraz komunikacja polityczna.Zdjęcie prelegenta

dr hab. PRZEMYSŁAW CZARNEK, Prof. KUL

Minister Edukacji i Nauki

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Autor kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych. W latach 2015-2019 Wojewoda Lubelski. Zaangażowany we wdrażanie reformy strukturalnej szkół i placówek na terenie województwa, aktywnie uczestniczył w debacie nad kształtem reformy edukacji. W 2019 roku uzyskał mandat Posła na Sejm RP IX kadencji. Jest zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Od 19 października 2020 roku Minister Edukacji i Nauki.Zdjęcie prelegenta

dr WOJCIECH FEDERCZYK

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Doktor nauk prawnych, adwokat, posiada wieloletnie doświadczenie akademickie i urzędnicze – na stanowiskach kierowniczych zarówno w służbie cywilnej (MSWiA) jak też w samorządzie terytorialnym (Urząd m. st. Warszawy) oraz eksperckie (Trybunał Konstytucyjny, organy administracji rządowej). Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Specjalizacja: obszar nauk o administracji publicznej; polubowne metody rozwiązywania sporów z udziałem administracji.Zdjęcie prelegenta

dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR

Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab., prof. UR., nauki prawne, prawo finansowe. Studia prawnicze – UMCS (1996). Stopień doktora  n. prawnych (Wydział Prawa i Administracji UMCS, 2004), habilitacja (WPiA UMCS, 2014). Od 1996 zatrudniona w UMCS Filia w Rzeszowie i od 2001 w UR jako asystent, następnie adiunkt i prof. UR obecnie pełniąc funkcję prorektora ds. Kolegium Nauk Społecznych. Pracowała także w WSPiA w Przemyślu (1999-2012) oraz PWSZ w Tarnobrzegu (2009-2013). W 1996-1998 odbyła pozaetatową aplikację sędziowską w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Od 2015 roku wpisana została do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie na listę radców prawnych.

Podstawową płaszczyzną badawczą objętą zainteresowaniami dr hab. Elżbiety Feret, prof. UR są zagadnienia finansowo-prawne związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i w Europie, co znalazło potwierdzenie w monografii nt. Koncepcje i teorie samorządności terytorialnej na przykładzie wybranych państw i Polski z uwzględnieniem kwestii finansowania ich działalności. Swoje zainteresowania łączy z członkostwem w Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Stowarzyszenia przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, rady naukowej kwartalnika Prawo budżetowe Państwa i Samorządu, a także kierowaniem Centrum Badań Regionalnych i Transgranicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.Zdjęcie prelegenta

dr hab. JACEK JAN GOŁĘBIOWSKI, prof. KUL

Dyrektor Centrum Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Doktor habilitowany, historyk, Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ds. Polonii i Polaków za Granicą. Specjalizacja naukowa: historia powszechna i historia Polski XX wieku, historia polskiej emigracji w XIX i XX wieku, historia krajów hiszpańskojęzycznych i historia świata śródziemnomorskiego.Zdjęcie prelegenta

dr hab. GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI, prof. UP

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie

Dyscyplina naukowa – nauki biologiczne, specjalizacje: ekologia zwierząt i ochrona przyrody. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie; członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody; przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody; ekspert ochrony środowiska inwestycji drogowych i kolejowych; koordynator planów zadań ochrony obszarów Natura 2000.Zdjęcie prelegenta

dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesor UKSW, doktor habilitowana nauk prawnych. Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKSW, kierownik Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego na Wydziale Prawa i Administracji. Była dyrektorem Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych WPiA UKSW. Autorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i prawa ochrony praw człowieka. Członkini komitetów redakcyjnych i rad programowych szeregu prawniczych czasopism naukowych. Wchodzi w skład Zarządu Agencji Praw Podstawowych UE oraz Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. Jest także członkiem Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze oraz sędzią ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Profesor honorowa i doktor honoris causa kilku uniwersytetów i instytucji naukowych.Zdjęcie prelegenta

dr hab. Karol Karski, prof. UW

Poseł i kwestor Parlamentu Europejskiego, kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Profesor UW, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i prawa europejskiego. Był m.in. przewodniczącym Rady m. st. Warszawy, przewodniczącym Komisji Polityki Europejskiej Związku Powiatów Polskich, członkiem Zespołu Polityki Europejskiej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wiceprzewodniczącym Forum Zrównoważonego Rozwoju Rady Europejskich Gmin i Regionów, wiceprzewodniczącym Komitetu Regionów UE, wiceministrem spraw zagranicznych RP, przewodniczącym Komisji ds. UE Sejmu RP, wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP oraz wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jest posłem i kwestorem Parlamentu Europejskiego, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw Człowieka. Profesor honorowy i doktor honoris causa kilkunastu uniwersytetów i instytucji naukowych.Zdjęcie prelegenta

prof. Ivan Koprić

Prezes Instytutu Administracji Publicznej w Zagrzebiu, Chorwacja

Prawnik, profesor nadzwyczajny dr na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zagrzebiu. Prezes Instytutu Administracji Publicznej w Zagrzebiu, Przewodniczący Rady Naukowej Chorwackiej Akademii Nauk Prawnych. Specjalizacja: administracja publiczna, porządek publiczny, prawo administracyjne, demokracja lokalna.Zdjęcie prelegenta

prof. ILONA PÁLNÉ KOVÁCS

Ekspert, Węgry

Prawnik, politolog. Profesor dr habilitowany, profesor zwyczajny na Katedrze Studiów Politycznych Uniwersytetu w Pécs, pracownik naukowy Transdanubian Research Institute w Centrum Studiów Regionalnych Węgierskiej Akademii Nauk. Specjalizacja: zarządzanie polityką regionalną i samorządami lokalnymi, wielopoziomowe zarządzanie w Europie, polityka spójności, administracja publiczna, prawo konstytucyjne.Zdjęcie prelegenta

dr Piotr Kuszewski

adiunkt w Instytucie Bankowości SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Compliance w SGH, Prezes Zarządu PTE PZU SA

Dr Piotr Kuszewski jest adiunktem w Instytucie Bankowości SGH i kierownikiem Podyplomowych Studiów Compliance w SGH. Piotr Kuszewski jest również Prezesem Zarządu PTE PZU SA. Piotr Kuszewski jest absolwentem Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej.

W latach 2018-2020 był CFO Grupy Digital Care a w latach 2015-2016 zarządzał działalnością w Europie Środkowo-Wschodniej francuskiej grupy ubezpieczeniowej April. Od 2011 do 2015 roku Piotr Kuszewski był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych. Był zaangażowany w szereg dużych projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą, PE/VC i nieruchomościami. W latach 2007-2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Odpowiadał za obszar finansów i zarządzanie ryzykiem. Piotr Kuszewski zasiadał w radach nadzorczych takich podmiotów jak PGE Dom Maklerski, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Krakowska Fabryka Armatur i PZU Asset Management.Zdjęcie prelegenta

dr GABRIELA MASŁOWSKA

Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza w Sejmie RP

Doktor ekonomii, pracownik naukowy. Poseł na Sejm RP. Zaangażowana od wielu lat w inicjatywę Trójmorza, Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza w Sejmie RP. Jest zwolennikiem umacniania gospodarstw rodzinnych i polityki prorodzinnej. Domaga się uproszczenia systemu podatkowego, wsparcia polskich przedsiębiorców, kupców i rolników.Zdjęcie prelegenta

dr Pavol Mačala

Zarząd Stowarzyszenia Naukowego Personalizm

Doktor nauk humanistycznych, członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Personalizm. Zajmuje się personalizmem Słowian i najstarszą historią Słowian, były kierownik Katedry Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Katolickiego v Ružomberoku oraz dyrektor Słowackiego Instytutu Historycznego MS w Martinie, w latach 1998-2002 doradca wiceministra spraw zagranicznych SłowacjiZdjęcie prelegenta

dr Julianna Orbane Mate

Ekspert, Słowacja

Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Via Carpatia. W latach 2017-2020 dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Planowania Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska Samorządowego Regionu Koszyce. Specjalizacja: współpraca terytorialną, samorząd gospodarczy, realizacja wspólnych projektów i programów współpracy transgranicznej.Zdjęcie prelegenta

prof. dr hab. ROMAN NIŻNIKOWSKI

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Profesor zwyczajny, dr habilitowany nauk rolniczych  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Główny specjalista w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi.Zdjęcie prelegenta

dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN

Ekspert ds. Inicjatywy Trójmorza

Doktor habilitowany w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Profesor tego Instytutu. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Szkoły Głównej Handlowej, studiowała także w Institut d’Etudes Politiques de Paris.Zdjęcie prelegenta

prof. dr hab. WALDEMAR PARUCH

redaktor naczelny „Przeglądu Sejmowego”, ekspert projektu Europa Karpat

Profesor nauk społecznych, doktor habilitowany Kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizacje: myśl polityczna, metodologia badań politologicznych, polityka zagraniczna, Europa Środkowa, politologia stosowana. Twórca i szef (2018–2019) Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; doradca Marszałka Sejmu (2015–2018); ekspert projektu Europa Karpat; redaktor naczelny „Przeglądu Sejmowego”.Zdjęcie prelegenta

prof. PRIMOŽ PEVCIN

Ekspert, Słowenia

Profesor nadzwyczajny doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Administracji Publicznej Uniwersytetu w Lublanie. Specjalizacja: ekonomia i zarządzanie sektorem publicznym i non-profit, samorząd terytorialny, ekonomia menadżerska.Zdjęcie prelegenta

dr hab. MIECZYSŁAW RYBA, prof. KUL

Członek Zespołu Doradczego Ministerstwa Edukacji i Nauki, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nauczyciel akademicki na Katedrze Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Instytutu Historii Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. W latach 2007-2011 członek Kolegium IPN. Od listopada 2020 r. w Zespole Doradczym Ministerstwa Edukacji i Nauki. Członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Wieloletni radny miasta Lublina, obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.Zdjęcie prelegenta

dr MARCIN SIENKIEWICZ

Ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego

Doktor nauk humanistycznych w Zakładzie Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych w latach 2016-2018. Ekspert Forum Polityki Wschodniej. W latach 2008 – 2010 współpraca ekspercka w zakresie bezpieczeństwa narodowego i energetycznego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Kancelarią Prezydenta RP. Autor studium koncepcyjnego poświęconego utworzeniu w Polsce hubu gazowego.Zdjęcie prelegenta

dr hab. Mariusz Sienkiewicz

Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego

Doktor habilitowany pracownik Katedry Administracji Publicznej, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Politolog, prawnik, specjalista w dziedzinie finansów publicznych, polityki innowacji, zarządzania strategicznego, prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami. Założyciel i prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego. Ekspert w opracowywaniu strategii rozwoju lokalnego dla gmin i powiatów, programów rewitalizacji dla gmin, planów odnowy miejscowości, strategii zarządzania zmianą gospodarczą, planów finansowych  i inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.Zdjęcie prelegenta

dr hab. BEATA SURMACZ, prof. UMCS

Dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie

Dr hab. Profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS. Zainteresowania badawcze: polityka wschodnia Polski, w szczególności stosunki polsko-ukraińskie; współczesna dyplomacja. Autorka licznych publikacji, w tym: Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002, oraz Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy – struktury – funkcje, Lublin 2015.Zdjęcie prelegenta

prof. dr hab. Krzysztof Szczerski

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Ur. w 1973 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, uzyskał stopień doktora w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz w 2010 roku habilitację. Profesor nauk społecznych. Jest absolwentem Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie oraz Amerykańskiego Instytutu Systemów Politycznych i Ekonomicznych.

W latach 1998-2010 pełnił funkcje publiczne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, MSZ RP, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Premierze RP. Doradca polityczny w Parlamencie Europejskim (2010-2011). Poseł na Sejm RP VII kadencji. Od 7 sierpnia 2015 r. do dzisiaj jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedzialnym za politykę międzynarodową. Od 4 kwietnia 2017 r. do 4 stycznia 2021 r. pełnił jednocześnie funkcję Szefa Gabinetu Prezydenta RP.

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był Research Fellow w College of Europe (Brugia) oraz European University Institute (Florencja). Jest członkiem honorowym Klubu Jagiellońskiego, jednym z założycieli Fundacji „Dyplomacja i Polityka”, pełnił funkcje Sekretarza Ośrodka Myśli Politycznej oraz red. naczelnego Dwumiesięcznika „Arcana”.

Kawaler odznaczeń państwowych m.in. Finlandii, Bułgarii, Norwegii, Czech, Belgii, Litwy, Azerbejdżanu, Rumunii, Węgier.Zdjęcie prelegenta

dr hab. MACIEJ SZYMANOWSKI, Prof. PPKE

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Działacz w Solidarności Polsko-Węgierskiej. Absolwent hungarystyki, doktor nauk humanistycznych, dyscyplina historia. Od 2000 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako ekspert ds. Europy Środkowej. W latach 2001-2006 dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie, od 2006 do 2010 Instytutu Polskiego w Pradze. Od lutego 2013 r. odpowiadał w MSZ za politykę historyczną. Od sierpnia 2018 r. dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.Zdjęcie prelegenta

dr IWONA WIECZOREK

Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt  na Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,  Katedra Pracy i Polityki Społecznej.
Stażystka Ecole Superieure de Commerce Marseille-Provence we Francji.
Wykładowca w Euroacademy (AHE) w Paryżu i Dublinie.
Koordynator i sekretarz licznych projektów unijnych. W latach 2010-2014 Prezydent Miasta Zgierza, od 2016 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.Zdjęcie prelegenta

prof. dr hab. STANISŁAW WRZOSEK

Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Specjalizuje się w naukach o prawie administracyjnym i naukach o administracji. Zajmował się również prawnymi zagadnieniami gospodarowania zasobami środowiska naturalnego. Pracownik Katedry Prawa Samorządowego i Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Zdjęcie prelegenta

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski: prof. UŁ

członek Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Zagranicznej, wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorze

Od 2020 r. kierownik Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego, od 1995 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. W 1992 roku pracownik Biura Ministra Obrony Narodowej ds. Polityki Obronnej, a w latach 1995-1996 Biura Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. 1996-2001 pracownik badawczy Instytutu Europejskiego w Łodzi. 2002-2004 wykładowca Collegium Civitas – Warszawa. 2005-2006 ekspert frakcji EPL-ED (chadecji) w Parlamencie Europejskim w Brukseli odpowiedzialny za monitorowanie polityki wschodniej UE (Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia). 2006-2012 analityk Centrum Europejskiego Natolin (CEN). 2006-2009 wykładowca (visiting professor) białoruskiego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego na emigracji w Wilnie. 2007-2008 stały komentator kontraktowy TVInfo w zakresie wydarzeń międzynarodowych. 2008-2013 wykładowca-współpracownik KSAP. Od 2012 stały współpracownik „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” – komentator w zakresie spraw międzynarodowych, militarnych i historii. 2012-2015 – członek zespołu ekspertów prof. Piotra Glińskiego. Od 2015 członek Rady Programowej PISM i OSW. Od 2019 r. wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorze. Od 2017 r. członek Rady Programowej CEN. 2015-2020 koordynator Sekcji Bezpieczeństwo, obronność Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. 2015-17 i ponownie od 2020 r. członek gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych RP. 2017-19 – doradca marszałka Senatu RP. 2017-2020 wykładowca Akademii Dyplomatycznej MSZ. Od grudnia 2020 r. stały doradca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Od 8.04.2021 r. członek Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Zagranicznej. Podpor. rez. WP.