Rada ProgramowaZdjęcie prelegenta

dr hab. Marcin Szewczak, M.A.

Przewodniczący Rady Programowej Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

dr hab. M.A – adiunkt Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II. Radca prawny prowadzący własną kancelarię. Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.  Absolwent kierunków: prawo (KUL) i stosunków międzynarodowych (UMCS). Posiada tytuł Master of Arts  in European Studies and Global Affairs – Uniwersytetu Sante Cuore w Mediolanie oraz  Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany w Budapeszcie. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W swojej pracy naukowej i zawodowej skupia się na zagadnieniach związanych z prawem samorządu terytorialnego i prawem UE, w szczególności prawem  rozwoju regionalnego  oraz samorządową współpracą międzynarodową. Przewodniczący Rady Programowej Samorządowego Kongresu Gospodarczego  II Forum Regionów Trójmorza.Zdjęcie prelegenta

Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

W rodzinnym mieście był nauczycielem, dyrektorem szkoły, radnym i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich. Przez trzy lata był Sekretarzem Stanu w ówczesnym Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jako wiceminister odpowiadał za wsparcie finansowe infrastruktury sportowej. Sprawował pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu. Jest członkiem prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (CoR) oraz przewodniczącym prezydenckiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego.

21 listopada 2018 roku został wybrany na Marszałka Województwa Lubelskiego. Sport to jego wielka pasja. Prywatnie i zawodowo. Zawsze obecny na najważniejszych wydarzeniach. Wspiera i kibicuje polskim kadrom w różnych dyscyplinach.Zdjęcie prelegenta

Prof. ALEKSANDER ARISTOVNIK

ekspert, Słowenia

Profesor ekonomii i zarządzania w administracji na Wydziale Administracji Publicznej oraz profesor ekonomii w Szkole Ekonomii i Biznesu (Uniwersytet w Lublanie). Specjalizacja: ekonomia sektora publicznego, zarządzanie sektorem publicznym, makroekonomia i ekonomia integracji europejskiej.

 Zdjęcie prelegenta

dr OANA-ELENA BRÂNDA

ekspert, Rumunia

Doktor nauk humanistycznych, historyk, wykładowca stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk o Komunikacji i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Titu Maiorescu, ekspertem ds. komunikacji w Institute for Advanced Studies in Levant Culture and Civilization. Specjalizacja: rozwój Unii Europejskiej, polityka bezpieczeństwa i obrony na poziomie międzynarodowym, zrównoważony rozwój, dyplomacja kulturalna oraz komunikacja polityczna.Zdjęcie prelegenta

dr hab. PRZEMYSŁAW CZARNEK, Prof. KUL

Minister Edukacji i Nauki

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Autor kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych. W latach 2015-2019 Wojewoda Lubelski. Zaangażowany we wdrażanie reformy strukturalnej szkół i placówek na terenie województwa, aktywnie uczestniczył w debacie nad kształtem reformy edukacji. W 2019 roku uzyskał mandat Posła na Sejm RP IX kadencji. Jest zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Od 19 października 2020 roku Minister Edukacji i Nauki.Zdjęcie prelegenta

dr WOJCIECH FEDERCZYK

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Doktor nauk prawnych, adwokat, posiada wieloletnie doświadczenie akademickie i urzędnicze – na stanowiskach kierowniczych zarówno w służbie cywilnej (MSWiA) jak też w samorządzie terytorialnym (Urząd m. st. Warszawy) oraz eksperckie (Trybunał Konstytucyjny, organy administracji rządowej). Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Specjalizacja: obszar nauk o administracji publicznej; polubowne metody rozwiązywania sporów z udziałem administracji.Zdjęcie prelegenta

dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR

Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab., prof. UR., nauki prawne, prawo finansowe. Studia prawnicze – UMCS (1996). Stopień doktora  n. prawnych (Wydział Prawa i Administracji UMCS, 2004), habilitacja (WPiA UMCS, 2014). Od 1996 zatrudniona w UMCS Filia w Rzeszowie i od 2001 w UR jako asystent, następnie adiunkt i prof. UR obecnie pełniąc funkcję prorektora ds. Kolegium Nauk Społecznych. Pracowała także w WSPiA w Przemyślu (1999-2012) oraz PWSZ w Tarnobrzegu (2009-2013). W 1996-1998 odbyła pozaetatową aplikację sędziowską w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Od 2015 roku wpisana została do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie na listę radców prawnych.

Podstawową płaszczyzną badawczą objętą zainteresowaniami dr hab. Elżbiety Feret, prof. UR są zagadnienia finansowo-prawne związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i w Europie, co znalazło potwierdzenie w monografii nt. Koncepcje i teorie samorządności terytorialnej na przykładzie wybranych państw i Polski z uwzględnieniem kwestii finansowania ich działalności. Swoje zainteresowania łączy z członkostwem w Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Stowarzyszenia przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, rady naukowej kwartalnika Prawo budżetowe Państwa i Samorządu, a także kierowaniem Centrum Badań Regionalnych i Transgranicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.Zdjęcie prelegenta

dr hab. GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI, prof. UP

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie

Dyscyplina naukowa – nauki biologiczne, specjalizacje: ekologia zwierząt i ochrona przyrody. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie; członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody; przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody; ekspert ochrony środowiska inwestycji drogowych i kolejowych; koordynator planów zadań ochrony obszarów Natura 2000.Zdjęcie prelegenta

dr hab. Karol Karski, prof. UW

Poseł i kwestor Parlamentu Europejskiego, kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Profesor UW, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i prawa europejskiego. Był m.in. przewodniczącym Rady m. st. Warszawy, przewodniczącym Komisji Polityki Europejskiej Związku Powiatów Polskich, członkiem Zespołu Polityki Europejskiej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wiceprzewodniczącym Forum Zrównoważonego Rozwoju Rady Europejskich Gmin i Regionów, wiceprzewodniczącym Komitetu Regionów UE, wiceministrem spraw zagranicznych RP, przewodniczącym Komisji ds. UE Sejmu RP, wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP oraz wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jest posłem i kwestorem Parlamentu Europejskiego, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw Człowieka. Profesor honorowy i doktor honoris causa kilkunastu uniwersytetów i instytucji naukowych.Zdjęcie prelegenta

prof. Ivan Koprić

Prezes Instytutu Administracji Publicznej w Zagrzebiu, Chorwacja

Prawnik, profesor nadzwyczajny dr na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zagrzebiu. Prezes Instytutu Administracji Publicznej w Zagrzebiu, Przewodniczący Rady Naukowej Chorwackiej Akademii Nauk Prawnych. Specjalizacja: administracja publiczna, porządek publiczny, prawo administracyjne, demokracja lokalna.Zdjęcie prelegenta

prof. ILONA PÁLNÉ KOVÁCS

Ekspert, Węgry

Prawnik, politolog. Profesor dr habilitowany, profesor zwyczajny na Katedrze Studiów Politycznych Uniwersytetu w Pécs, pracownik naukowy Transdanubian Research Institute w Centrum Studiów Regionalnych Węgierskiej Akademii Nauk. Specjalizacja: zarządzanie polityką regionalną i samorządami lokalnymi, wielopoziomowe zarządzanie w Europie, polityka spójności, administracja publiczna, prawo konstytucyjne.Zdjęcie prelegenta

dr Pavol Mačala

Zarząd Stowarzyszenia Naukowego Personalizm

Doktor nauk humanistycznych, członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Personalizm. Zajmuje się personalizmem Słowian i najstarszą historią Słowian, były kierownik Katedry Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Katolickiego v Ružomberoku oraz dyrektor Słowackiego Instytutu Historycznego MS w Martinie, w latach 1998-2002 doradca wiceministra spraw zagranicznych SłowacjiZdjęcie prelegenta

dr Julianna Orbane Mate

Ekspert, Słowacja

Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Via Carpatia. W latach 2017-2020 dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Planowania Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska Samorządowego Regionu Koszyce. Specjalizacja: współpraca terytorialną, samorząd gospodarczy, realizacja wspólnych projektów i programów współpracy transgranicznej.Zdjęcie prelegenta

prof. dr hab. ROMAN NIŻNIKOWSKI

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Profesor zwyczajny, dr habilitowany nauk rolniczych  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Główny specjalista w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi.Zdjęcie prelegenta

dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN

Ekspert ds. Inicjatywy Trójmorza

Doktor habilitowany w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Profesor tego Instytutu. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Szkoły Głównej Handlowej, studiowała także w Institut d’Etudes Politiques de Paris.Zdjęcie prelegenta

prof. dr hab. WALDEMAR PARUCH

redaktor naczelny „Przeglądu Sejmowego”, ekspert projektu Europa Karpat

(1964 – 2022)

Profesor nauk społecznych, doktor habilitowany Kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizacje: myśl polityczna, metodologia badań politologicznych, polityka zagraniczna, Europa Środkowa, politologia stosowana. Twórca i szef (2018–2019) Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; doradca Marszałka Sejmu (2015–2018); ekspert projektu Europa Karpat; redaktor naczelny „Przeglądu Sejmowego”.Zdjęcie prelegenta

prof. PRIMOŽ PEVCIN

Ekspert, Słowenia

Profesor nadzwyczajny doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Administracji Publicznej Uniwersytetu w Lublanie. Specjalizacja: ekonomia i zarządzanie sektorem publicznym i non-profit, samorząd terytorialny, ekonomia menadżerska.Zdjęcie prelegenta

dr hab. MIECZYSŁAW RYBA, prof. KUL

Członek Zespołu Doradczego Ministerstwa Edukacji i Nauki, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nauczyciel akademicki na Katedrze Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Instytutu Historii Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. W latach 2007-2011 członek Kolegium IPN. Od listopada 2020 r. w Zespole Doradczym Ministerstwa Edukacji i Nauki. Członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Wieloletni radny miasta Lublina, obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.Zdjęcie prelegenta

dr hab. BEATA SURMACZ, prof. UMCS

Dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie

Dr hab. Profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS. Zainteresowania badawcze: polityka wschodnia Polski, w szczególności stosunki polsko-ukraińskie; współczesna dyplomacja. Autorka licznych publikacji, w tym: Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002, oraz Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy – struktury – funkcje, Lublin 2015.Zdjęcie prelegenta

dr hab. MACIEJ SZYMANOWSKI, Prof. PPKE

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Działacz w Solidarności Polsko-Węgierskiej. Absolwent hungarystyki, doktor nauk humanistycznych, dyscyplina historia. Od 2000 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako ekspert ds. Europy Środkowej. W latach 2001-2006 dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie, od 2006 do 2010 Instytutu Polskiego w Pradze. Od lutego 2013 r. odpowiadał w MSZ za politykę historyczną. Od sierpnia 2018 r. dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.Zdjęcie prelegenta

dr IWONA WIECZOREK

Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt  na Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,  Katedra Pracy i Polityki Społecznej.
Stażystka Ecole Superieure de Commerce Marseille-Provence we Francji.
Wykładowca w Euroacademy (AHE) w Paryżu i Dublinie.
Koordynator i sekretarz licznych projektów unijnych. W latach 2010-2014 Prezydent Miasta Zgierza, od 2016 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.Zdjęcie prelegenta

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski: prof. UŁ

członek Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Zagranicznej, wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorze

Od 2020 r. kierownik Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego, od 1995 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. W 1992 roku pracownik Biura Ministra Obrony Narodowej ds. Polityki Obronnej, a w latach 1995-1996 Biura Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. 1996-2001 pracownik badawczy Instytutu Europejskiego w Łodzi. 2002-2004 wykładowca Collegium Civitas – Warszawa. 2005-2006 ekspert frakcji EPL-ED (chadecji) w Parlamencie Europejskim w Brukseli odpowiedzialny za monitorowanie polityki wschodniej UE (Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia). 2006-2012 analityk Centrum Europejskiego Natolin (CEN). 2006-2009 wykładowca (visiting professor) białoruskiego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego na emigracji w Wilnie. 2007-2008 stały komentator kontraktowy TVInfo w zakresie wydarzeń międzynarodowych. 2008-2013 wykładowca-współpracownik KSAP. Od 2012 stały współpracownik „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” – komentator w zakresie spraw międzynarodowych, militarnych i historii. 2012-2015 – członek zespołu ekspertów prof. Piotra Glińskiego. Od 2015 członek Rady Programowej PISM i OSW. Od 2019 r. wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorze. Od 2017 r. członek Rady Programowej CEN. 2015-2020 koordynator Sekcji Bezpieczeństwo, obronność Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. 2015-17 i ponownie od 2020 r. członek gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych RP. 2017-19 – doradca marszałka Senatu RP. 2017-2020 wykładowca Akademii Dyplomatycznej MSZ. Od grudnia 2020 r. stały doradca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Od 8.04.2021 r. członek Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Zagranicznej. Podpor. rez. WP.Zdjęcie prelegenta

dr Robert Derewenda

Historyk, radny Rady Miasta Lublin, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, radny Rady Miasta Lublin w VIII kadencji, od 2022 roku Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Od początku kariery naukowej związany jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, na którym obecnie prowadzi zajęcia z archiwistyki oraz dydaktyki historii. Jest ponadto członkiem Zespołów Ministerstwa Edukacji i Nauki odpowiedzianych za podstawy programowe historii i wiedzy o społeczeństwie. Aktywnie popularyzuje historię poprzez uczestnictwo w programach telewizyjnych oraz wydarzeniach poświęconych młodzieży.Zdjęcie prelegenta

Prof. Andrzej Zybertowicz

profesor nauk społecznych, doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Profesor nauk społecznych, socjolog, publicysta i nauczyciel akademicki.  W okresie stanu wojennego działał w opozycji, kolportował prasę podziemną w Toruniu, za co później został osadzony w areszcie śledczym. Objęty amnestią w 1983 r. został oczyszczony z zarzutów. Od 2015 r. doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a wcześniej w latach 2008-2010 również Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Autor licznych prac badawczych i publicystycznych dotyczących transformacji ustrojowej, szczególnie w kontekście zmian w społeczeństwie.  Od połowy lat 90 komentuje w mediach wydarzenia społeczne i polityczne. Od 2013r. jest stałym felietonistą tygodnika „Sieci”. Uczestnik licznych konferencji naukowych na terenie Europy oraz Ameryki Północnej.Zdjęcie prelegenta

Robert Perkowski

Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Operacyjnych

Doktor nauk ekonomicznych, w latach 2006-2018 Burmistrz Miasta Ząbki, autor kilkunastu artykułów dotyczących tematyki wirtualizacji przedsiębiorstw. Przewód doktorski zrealizował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, wcześniej ukończył Prywatną Wyższą Szkołę Businessu
i Administracji w Warszawie. Posiada duże doświadczenie zarządcze w różnorodnych instytucjach. Zasiadał w zarządzie m.in. PGNiG Upstream Norway AS oraz INOVA Centrum Innowacji Technicznych. W 2017 r. został prezesem zarządu Związku Samorządów Polskich. 

Od 2019 r. Rober Perkowski piastuje funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG ds. Operacyjnych. Do jego kompetencji należy m.in. opracowanie strategii zakupów w ramach spółki, nadzorowanie polityki oraz programów poszukiwania i wydobycia węglowodorów w Polsce i za granicą, czy też kształtowanie relacji z operatorami systemów wydobycia, dystrybucji oraz magazynowania.