Tekst odczytywalny maszynowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną.

Kierownikiem Urzędu jest Marszałek Województwa Lubelskiego.

Marszałek swoje zadania wykonuje osobiście, przy pomocy Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza Województwa, dyrektorów, kierowników i pracowników.

Urząd zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną, kancelaryjno-biurową Sejmiku, komisji Sejmiku, Zarządu i Marszałka.

Urząd działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa.

Główne zadania o charakterze wojewódzkim realizowane przez Samorząd Województwa dotyczą:

Edukacji publicznej.

Promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

Wspierania polityki prorodzinnej.

Upowszechniania kultury, ochrony zabytków, opieki nad zabytkami.

Promocji rozwoju lubelskiego rolnictwa, obszarów wiejskich.

Kształtowania, prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.

Działań związanych z transportem zbiorowym dla mieszkańców województwa.

Promocji zatrudnienia, aktywizacji bezrobotnych.

Promocji gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości.

Rozwoju kultury fizycznej, promocji turystyki województwa.

Ochrony przyrody i środowiska.

Obsługi funduszy europejskich, pomocy mieszkańcom województwa w staraniach o środki europejskie.

Napisania strategii rozwoju Województwa Lubelskiego.

Osoby niedosłyszące mogą skorzystać w Urzędzie z:

  • usługi przenośnej pętli indukcyjnej, dostępnej w Kancelarii Ogólnej przy ul. Artura Grottgera 4;
  • usługi tłumacza języka migowego albo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej;
  • możliwości kontaktu z urzędem za pomocą internetu, przesłania wiadomości e-mail na adres info@lubelskie.pl albo przesłania pisma za pomocą platformy EPUAP.

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego: PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, prosimy o kontakt:

  • SMS albo MMS pod numerem telefonu: 661 166 190
  • albo poprzez inną osobę,
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 81 44 16 600 albo 661166190 albo faxem 81 44 16 649.