Prelegenci 2022Zdjęcie prelegenta

Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

W rodzinnym mieście był nauczycielem, dyrektorem szkoły, radnym i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich. Przez trzy lata był Sekretarzem Stanu w ówczesnym Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jako wiceminister odpowiadał za wsparcie finansowe infrastruktury sportowej. Sprawował pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu. Jest członkiem prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (CoR) oraz przewodniczącym prezydenckiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego.

21 listopada 2018 roku został wybrany na Marszałka Województwa Lubelskiego. Sport to jego wielka pasja. Prywatnie i zawodowo. Zawsze obecny na najważniejszych wydarzeniach. Wspiera i kibicuje polskim kadrom w różnych dyscyplinach.

Dzień 1: Powitanie uczestników Kongresu


Zdjęcie prelegenta

Paweł Jabłoński

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Pełnomocnik Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły prawa hiszpańskiego i europejskiego Universidad de Castilla-La Mancha i Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2015 pracował w kancelariach prawnych. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie; w latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Izby. Od 2018 r. był doradcą Prezesa Rady Ministrów, a następnie zastępcą dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych w Kancelarii Premiera. Od 2020 r. jest Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza. Jest także członkiem Rady Instytutu Europy Środkowej.

Dzień 1: Panel I: Inicjatywa Trójmorza -Ukraina- Wyzwania Współpracy"


Zdjęcie prelegenta

Andrij Deszczycia

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasador Deszczycia jest absolwentem Wydziału historycznego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, uzyskał dyplom MA na Uniwersytecie Alberty w Kanadzie, a także obronił doktorat w dziedzinie nauk politycznych. Pan Ambasador rozpoczął służbę dyplomatyczną w 1996 roku w Polsce, później reprezentował interesy Ukrainy w Finlandii oraz Islandii. Pełnił funkcję Rzecznika MSZ Ukrainy, Ambasadora ds. specjalnych MSZ Ukrainy, a także specjalnego przedstawiciela Przewodniczącego OBWE ds. uregulowania konfliktów. Po protestach na Majdanie i ucieczce prezydenta Janukowycza 27 lutego 2014 r. mianowany p.o. Ministra spraw zagranicznych Ukrainy. 7 listopada 2014 r. jako Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy złożył listy uwierzytelniające na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i oficjalnie rozpoczął misję w Warszawie. Biegle mówi po polsku, angielsku oraz rosyjsku.

Dzień 1: Panel I: Inicjatywa Trójmorza -Ukraina- Wyzwania Współpracy"


Zdjęcie prelegenta

Mark Brzezinski

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador USA w Rzeczypospolitej Polskiej

Mark Brzezinski jest Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wcześniej, w latach 2011-2015, pełnił funkcję ambasadora USA w Szwecji. W 2015 roku był pierwszym dyrektorem wykonawczym Arktycznego Komitetu Sterującego Białego Domu. Uprzednio był dyrektorem zarządzającym w Makena Capital Management oraz partnerem w kancelarii prawniczej McGuireWoods LLP. W latach 1999-2001 pracował w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Clintonie, najpierw jako dyrektor ds. Rosji i Eurazji, a następnie jako dyrektor ds. Bałkanów. Był stypendystą Komisji Fulbrighta w Polsce, w latach 1991-93.

Dzień 1: Panel I: Inicjatywa Trójmorza -Ukraina- Wyzwania Współpracy"


Zdjęcie prelegenta

Gediminas Varvuolis

Ambassador at Large ds. Łączności i Inicjatywy Trójmorza, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy

W latach 2018-2021 Gediminas Varvuolis służył jako Ambasador Litwy w Japonii. Następnie był również akredytowany w Nowej Zelandii, Australii, Singapurze, Indonezji, Malezji, Filipinach oraz w Fundacji ASEAN i Fundacji Azja-Europa. Przed przyjazdem do Japonii był ambasadorem Litwy w Belgii, a następnie w Luksemburgu i Algierii.

Po ukończeniu historii na Wydziale Historii Uniwersytetu w Wilnie oraz Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu podjął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Litwy (1995). Pełnił również funkcję Zastępcy Stałego Przedstawiciela w NATO oraz Dyrektora Departamentu Współpracy Transatlantyckiej i Polityki Bezpieczeństwa, Szefa zarządzania kryzysowego i oddziałów ds. NATO.

Odznaczony Medalem Ministerstwa Obrony Litwy (2011), Orderem Zasług Republiki Litewskiej (2011), Krzyżem Rycerskim (2004) oraz Narodowym Orderem Zasługi Francji. (1997).

Dzień 1: Panel I: Inicjatywa Trójmorza -Ukraina- Wyzwania Współpracy"


Zdjęcie prelegenta

Konrad Popławski

Kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich

Od 2009 roku w Ośrodku Studiów Wschodnich (OSW) zajmuje się polityką i gospodarką Europy Środkowej i Niemiec. Opublikował ponad 100 analiz i ponad 10 dłuższych raportów dotyczących tych tematów. Przez ponad 10 lat był analitykiem gospodarki Niemiec i obronił doktorat z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Od 2020 roku na stanowisku kierownika Zespołu Środkowoeuropejskiego w OSW. Był koordynatorem i członkiem zespołów ekspertów przygotowujących analizy dla ministerstw spraw zagranicznych V4.

Dzień 1: Panel I: Inicjatywa Trójmorza -Ukraina- Wyzwania Współpracy"


Zdjęcie prelegenta

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki, dr hab. Prof KUL

W 2001 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej”, a w 2015 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy „Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej”. Jest autorem kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W latach 2015-2019 pełnił funkcję Wojewody Lubelskiego. W tym czasie był zaangażowany we wdrażanie reformy strukturalnej szkół i placówek na terenie województwa oraz aktywnie uczestniczył w debacie nad kształtem reformy edukacji.
W 2019 roku uzyskał mandat Posła na Sejm RP IX kadencji, zdobywając ponad 87 tys. głosów. Jako poseł pełni funkcję m.in. zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
19 października 2020 roku powołany na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki.

Dzień 1: Współpraca uniwersytetów Inicjatywy Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Ádám Karácsony

Wiceprzewodniczący Rady Komitatu Pest, Węgry

Jest Sprawozdawcą Europejskiego Komitetu Regionów (CoR) w zakresie zmian demograficznych, polityki czystego powietrza oraz strategii UE w zakresie zwalczenie antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. W CoR koordynuje prace Europejskiej grupy Konserwatystów i Reformatorów w Komisji ds. Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC). Jest członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Dzień 1: Debata regionów: Sieć regionów Trójmorza- współpraca z regionami ukraińskimi


Zdjęcie prelegenta

Julius Skačkauskas

Wiceminister Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej

Pełni funkcję Wiceministra Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej od 23 lutego 2021 r. W latach 2012-2021 pracował w sektorze prywatnym i był ekspertem w zakresie marketingu i rozwoju biznesu w „LG Electronics”. W latach 2006-2011 Pan Skačkauskas sprawował kilka funkcji w Biurze Rządu Republiki Litewskiej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej.

Dzień 2: Panel z udziałem ministrów transportu państw Trójmorza, KE oraz Ukrainy


Zdjęcie prelegenta

Marlena Gołębiowska

starszy analityk Instytutu Europy Środkowej, pracownik naukowy KUL

Analityk ds. międzynarodowych stosunków gospodarczych Instytutu Europy Środkowej. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autorka publikacji naukowych poświęconych gospodarkom regionu Europy Środkowej, w tym autorskiej monografii: High-tech w Europie Środkowej. Znaczenie sektora zaawansowanych technologii w dekadzie pomiędzy kryzysami, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2020, nr 12.

Dzień 2: Przed szczytem w Rydze: szanse i wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek

prof. ISP PAN, ekspert ds. Inicjatywy Trójmorza

Ekspert ds. Inicjatywy Trójmorza, kierownik Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Szkoły Głównej Handlowej, studiowała także w Institut d’Etudes Politiques de Paris.

Dzień 2: Przed szczytem w Rydze: szanse i wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

dr Vít Dostál

Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych (AMO)

Pracuje dla AMO od 2006 r. W tym czasie był autorem lub redaktorem wielu publikacji dotyczących czeskiej polityki zagranicznej oraz współpracy w regionie Europy Środkowej. Aktywnie reprezentuje AMO na konferencjach i w mediach.

Studia doktoranckie ukończył na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Masaryka w Brnie w 2017 r. przygotowując rozprawę na temat Paradyplomacja czeskich województw: regiony jako aktorzy polityki międzynarodowej. Studiował i odbył staże w Warszawie i Brukseli.

Dzień 2: Przed szczytem w Rydze: szanse i wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

dr Andrzej Pukszto

litewski historyk, politolog, publicysta i dziennikarz narodowości polskiej

Historyk i politolog związany z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie. W latach 2009 – 2020 kierownik Katedry Politologii na wspomnianym uniwersytecie. Jest członkiem Litewskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Kierownik Stacji Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w Wilnie, badacz wizytujący Studium (od stycznia 2020 r.). Aktywny komentator życia politycznego na Litwie i wydarzeń międzynarodowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii i polityki krajów Europy Ṡrodkowej i Wschodniej.

Dzień 2: Przed szczytem w Rydze: szanse i wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Miklós Mitrovits

historyk, polonista

Od 2014 r. jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk, a od 2019 r. starszym pracownikiem naukowym Instytutu Europy Środkowej Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie. Jest także wykładowcą slawistyki na Katolickim Uniwersytecie Petera Pázmánya.

Jego główne zainteresowania badawcze: historia Europy Wschodnio-Środkowej w XX w., stosunki węgiersko-polskie w XIX-XX w. Jest autorem wielu monografii i redaktorem zbiorów dokumentów.

Dzień 2: Przed szczytem w Rydze: szanse i wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

dr Łukasz Lewkowicz

kierownik Zespołu Wyszehradzkiego w Instytucie Europy Środkowej, pracownik naukowy UMCS

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim Instytutu Europy Środkowej. Zainteresowania badawcze: historyczne i współczesne stosunki polsko-słowackie, polityka zagraniczna Słowacji, funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza, współpraca transgraniczna w Europie Środkowej, komunikowanie polityczne, myśl geopolityczna. Praktykant w Ambasadzie RP w Bratysławie. Odbył staże naukowe na Słowacji, w Czechach i na Litwie. Autor licznych artykułów naukowych i książek, w tym monografii autorskich: Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Lublin 2013; Federacja Rosyjska w polityce wewnętrznej i zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020), Lublin 2020; Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej: uwarunkowania, struktury, perspektywy, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2020, nr 13.

Dzień 2: Przed szczytem w Rydze: szanse i wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Zbigniew Wojciechowski

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Nadzoruje regionalną politykę rozwoju województwa lubelskiego oraz gospodarkę. Prawnik, samorządowiec, przedsiębiorca i działacz społeczny.  Dwukrotnie Wiceprezydent Miasta  Lublin (1998 – 2002) i (2010- 2011). Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin (2002-2006). Poseł na Sejm VI kadencji. Doktor honoris causa  Lwowskiej Akademii Sztuki oraz Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu. Wykładowca akademicki.

Dzień 2: Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Bogdan Kawałko

Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL w Lublinie

Członek Zespołu ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy KPZK PAN, Członek Komitetu Monitorującego RPO WL (2007 – 2013 i 2014 – 2020), Komitetu Monitorującego Program PBU oraz PO Polska Wschodnia (od 2008), Wicewojewoda Zamojski (1990 – 1998) i doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1999 – 2001). Autor około 100 artykułów, opracowań i ekspertyz z zakresu strategii i polityki regionalnej, współpracy transgranicznej oraz zarządzania w administracji publicznej. Od 1999 roku wykładowca akademicki.

Dzień 2: Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Rafał Baliński

Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Europejską Współpracą Terytorialną (programy Interreg) zajmuje się od 2005 r. Koordynował pracę wydziału odpowiedzialnego za system zarządzania i kontroli dla programów zarządzanych przez Polskę. W latach 2011-2017, jako zastępca dyrektora departamentu, nadzorował programy transgraniczne na zachodniej i wschodniej granicy. Jako ekspert w projekcie twinningowym wspierał przygotowanie Chorwacji do udziału w programach Interreg. Od 2017 roku kieruje pracami departamentu odpowiedzialnego za realizację programów Interreg z udziałem Polski.

Dzień 2: Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Prof. Wiesław Oleszek

Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Ukończył studia magisterskie na UMCS, Lublin w 1975 roku. Stopień doktora nauk rolniczych w specjalności fitochemia uzyskał w 1985 roku w IUNG Puławy. W roku 1997 otrzymał tytuł profesora. Od 2010 pełni funkcję dyrektora IUNG w Puławach. Jego zainteresowania naukowe dotyczą roślinnych związków naturalnych. Przez wiele lat pracował w międzynarodowym towarzystwie „Phytochemical Society of Europe” gdzie pełnił funkcję członka komitetu, sekretarza generalnego oraz prezydenta (2008-2014). W 2010 roku został członkiem Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczył w 10 projektach EU, trzy z nich RegPot (Proficiency, FP7), Era Chair (BioEcon, H2020) i Bioeastsup (H2020) koordynował.

Dzień 2: Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Wojciech Żukowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Roztocze

Jest absolwentem historii KUL. Posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe pełniąc funkcje w administracji samorządowej i rządowej oraz współpracy międzynarodowej. Od 1998 r. pełnił funkcję Wicekuratora Oświaty w Zamościu, a od 2001 r. Lubelskiego Kuratora Oświaty. W latach 2002–2005 był przewodniczącym rady miasta w Tomaszowie. W latach 2005/2007 był Wojewodą Lubelskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał mandat Posła na Sejm RP. Od 8 grudnia 2010 do obecnej chwili pełni funkcję Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego.

Dzień 2: Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Dr inż. Kajetan Kościk

Kierownik Oddziału Odnawialnych Źródeł Energii

Doradca energetyczny. Od początku pracy zawodowej związany z branżą OZE i efektywności energetycznej. Doradca, prelegent, autor opracowań, wystąpień i analiz oraz konsultacji branżowych. Dorobek publikacyjny składający się z 54 pozycji w tym: artykuły w czasopismach recenzowanych, rozdziały w monografiach lub skryptach, itp. Doktor nauk rolniczych, specjalizacja agroenergetyka, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi (WSEI Lublin), funkcjonowania rynków energii (SGH Warszawa) oraz energetyki odnawialnej dla biznesu (Warszawska Szkoła Biznesu).

Dzień 2: Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Tünde Szabó

Senior Regional Development Manager, Departament Rozwoju, Planowania i Strategii, Hajdú-Bihar County, Węgry
Dzień 2: Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Nina Taylor

Menadżer Projektu, E-Institute, Institute for Comprehensive Development Solutions, Słowenia
Dzień 2: Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Serhiy Gemberg

Zastępca Przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej

Absolwent studiów nauk ekonomicznych. W latach 2004 – 2019 obejmował stanowiska kierownicze w regionalnych przedstawicielstwach banków zagranicznych (Raiffeisen, OTP, Credit Agricole), Dyrektora Departamentu ds. Strategii Rozwoju i Inwestycji Rady miasta Równe. Absolwent studiów Kijewo-Mohylańskiej Szkoły Biznesu, programu szkoleniowego dla branż kreatywnych w ramach BalticLab (Szwecja), Aspen Ukraine, Członek Zarządu Alliance Française (Równe).
15 lat doświadczenia w działalności gospodarczej sektorów kreatywnych.

 

Dzień 2: Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Ilga Gruševa

Senior Expert of Territorial Cooperation Unit, Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego, Łotwa
Dzień 2: Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza


Zdjęcie prelegenta

Tudor Drambarean

Menadżer Projektu, Miasto Alba Iulia, Rumunia
Dzień 2: Seminarium: Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza