Co w programie Samorządowego Kongresu Trójmorza?Nowe linie programowe, w tym zagadnienia dotyczące m.in. Ukrainy. Do tego Forum Gospodarcze, Debata Regionów, oraz wydarzenie towarzyszące czyli II Festiwal Regionów Trójmorza-Via Dukt. To tylko niektóre punkty Samorządowego Kongresu Trójmorza. Odbędzie się 6-7 czerwca w Lublinie.


Forum Gospodarcze


W ramach Forum Gospodarczego odbędą się seminaria, spotkania B2B, wizyty studyjne służące nawiązaniu kontaktów biznesowych.

Seminarium dotyczące programów Interreg


Tematem przewodnim seminarium jest znaczenie programów Interreg w rozwijaniu współpracy międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów zidentyfikowanych w ramach Inicjatywy Trójmorza (IT). Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, dotyczących realizacji wspólnych projektów w ramach Programów Interreg, trwałych efektów i ich wpływu na procesy rozwojowe w regionach Trójmorza. Ważnym celem debaty będzie wskazanie potrzeb, możliwości oraz sposobów budowania trwałej i długoterminowej współpracy pomiędzy regionami IT w latach 2021-2027. Efektem dyskusji w ramach seminarium powinna być identyfikacja konkretnych tematów, które mogą stać się płaszczyzną do opracowania wspólnych przedsięwzięć i projektów do realizacji m.in. w oparciu o Programy Interreg.

Debata Regionów


Debata regionów poświęcona jest rozbudowie samorządowego komponentu Inicjatywy Trójmorza. W tym roku realizowana jest w ramach programu finansowanego przez MSZ RP „Dyplomacja publiczna 2022” odpowiadając na potrzebę promocji wiodącej roli Polski w Inicjatywie oraz pogłębienia współpracy międzyregionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Sieć Regionów Trójmorza ma stać się narzędziem współpracy regionów Trójmorza, uzupełniającym istniejące relacje na poziomie państwowym o poziom samorządowy. Skierowana jest głównie do 15 samorządów z Polski, Rumunii, Litwy, Słowacji i Węgier, które w 2021 roku podpisały Deklarację Lubelską o utworzeniu Sieci, a także 233 samorządów ze wszystkich 12 państw Inicjatywy, które będą mogły wejść do utworzonej Sieci oraz korzystać z jej narzędzi. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przedefiniowała również współpracę międzyregionalną i zrodziła potrzebę solidarności i wsparcia dla regionów ukraińskich. Dyskusja dotyczyć będzie zarówno wsparcia dla uchodźców, przybywających z Ukrainy do sąsiedzkich regionów na obszarze państw unijnych należących do Inicjatywy Trójmorza, jak również idei pogłębionego wsparcia we wdrażaniu funduszy przedakcesyjnych i odbudowy.

Infrastruktura i transport w obszarze Trójmorza


Partnerem merytorycznym panelu jest Ministerstwo Infrastruktury RP. Dyskusja dotyczyć będzie problemu: „Czy istnieje potrzeba redefinicji polityki korytarzy transportowych na osi północ – południe w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej? Finalizacja prac na szlakach drogowych, spójna sieć połączeń kolejowych”. Do udziału w panelu zostali zaproszeni ministrowie ds. transportu Bułgarii, Grecji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Panel ekspercki Instytutu Europy Środkowej w Lublinie


Tytuł: Przed szczytem w Rydze: szanse i wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza Najbliższy, siódmy Szczyt Inicjatywy Trójmorza (3SI) odbędzie się w czerwcu 2022 r. w Rydze. W łotewskiej wizji tego formatu dominuje podejście pragmatyczne, koncentrujące się na współpracy gospodarczej wokół konkretnych projektów transportowych, energetycznych i cyfrowych. Będzie to także z pewnością kolejny szczyt, w którym mocny akcent zostanie położony na podkreślenie orientacji europejskiej i transatlantyckiej 3SI. Panel ekspercki będzie okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć Inicjatywy, ale także do dyskusji o wyzwaniach stojących przed tym formatem, do których zaliczają się m.in. realne i potencjalne konflikty między państwami członkowskimi oraz w bezpośrednim otoczeniu (agresja Rosji na Ukrainę), wolne tempo realizacji priorytetowych projektów, dokapitalizowanie Funduszu Inwestycyjnego 3SI, powrót państw tego regionu na ścieżkę wzrostu gospodarczego oraz wsparcie aktorów zewnętrznych (przede wszystkim USA i UE).

Wydarzenie towarzyszące: II Festiwal Regionów Trójmorza-Via Dukt


W dniach od 3 do 8 czerwca 2022 r. TVP 3 Lublin organizuje „II Festiwal Regionów Trójmorza-Via Dukt”. Jest to druga odsłona festiwalu, zainaugurowanego z sukcesem w roku ubiegłym, który wpisuje się jako stały projekt medialny stanowiący kulturalną wizytówkę Lubelszczyzny związaną z promocją idei Trójmorza. Festiwal ma na celu popularyzację geopolitycznego projektu Trójmorza, zapoczątkowanego w 2015 podczas spotkania Prezydentów Polski i Chorwacji, u podstaw którego leży idea Lecha Kaczyńskiego, który już 2008 roku nawoływał do zacieśnienia współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowej w zakresie rozwoju współpracy gospodarczej, militarnej i infrastrukturalnej. Przesłaniem tegorocznego Festiwalu będzie wsparcie dla Ukrainy pogrążonej w wojnie, Ukraińców, którzy aspirują do Unii Europejskiej i w przyszłości będą silnym elementem wspierającym Trójmorze na wszystkich jego płaszczyznach. Poprzez transmisję widowisk muzycznych koncertów, spektakli pokażemy wyzwania jakie stoją w tym trudnym czasie przed Polską, Ukrainą, Śródmorzem, Unią Europejską, pokażemy rzeczy, zdarzenia warte zainteresowania w regionach wymienionego obszaru, wspomnimy o dobrach kultury, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czym są nasze wielkie i małe ojczyzny. W ramach "II Festiwalu Trójmorza Via Dukt" planowany jest między innymi koncert specjalny „Muzyka Trójmorza” w wykonaniu artystów z Ukrainy w Teatrze Muzycznym w Lublinie i szereg innych wydarzeń artystycznych.

Czytaj więcej